Disclaimer

Het platform www.eindhovensrondje.nl & de Eindhovens Rondje App (hierna te noemen: het “ Platform ”) wordt je aangeboden door Eindhovens Rondje. Op de toegang en het gebruik van het Platform zijn te allen tijde deze Disclaimer en het Privacy Statement van toepassing.

De informatie op het Platform komt tot stand onder verantwoordelijkheid van Eindhovens Rondje. Eindhovens Rondje besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar Platform. Eindhovens Rondje kan echter geen garantie geven dat de informatie op het Platform juist en/of volledig is en/of blijft. Uit de informatie geboden op het Platform kunnen geen rechten worden ontleend. Eventuele informatie over prijzen, openingstijden of andere gegevens wisselen regelmatig en zijn te gebruiken als richtlijn.

Eindhovens Rondje is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het Platform, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten.

De informatie op het Platform is bovendien bedoeld om algemene informatie aan geïnteresseerden te verstrekken. Eindhovens Rondje aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens en/of informatie verstrekt door of namens Eindhovens Rondje via het Platform. Eindhovens Rondje aanvaardt tevens geen verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Eindhovens Rondje garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en zij aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan. Eindhovens Rondje aanvaardt bovendien geen enkele aansprakelijkheid voor het onderscheppen of misbruiken van elektronische berichten door derden.

Gebruiksvoorwaarden

Op het Platform tref je informatie aan over Eindhoven en wat dit gebied te bieden heeft op gebied van retail, horeca en cultuur. Het Platform biedt een uitgebreid overzicht van agendapunten, film- en bioscoopagenda, bezienswaardigheden, hotels, restaurants, winkels, culturele instellingen, natuurgebieden en meer.

Het Platform wordt gratis aangeboden aan gebruikers. Om als gebruiker van het Platform gebruik te maken dient men zich te registeren en een account aan te maken. Dit kan door handmatig een account aan te maken of door in te loggen met Facebook. Bij het inloggen met Facebook worden enkele basis gegevens gebruikt uit het Facebook profiel. Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor de veiligheid van hun eigen accounts. Men dient de gebruikersnaam en wachtwoord af te schermen voor onbevoegden. Wanneer het account toch onverhoopt in handen komt van iemand anders dan de rechtmatige gebruiker dan dient de oorspronkelijke gebruiker hier melding van te maken aan Eindhovens Rondje.

Na registratie als gebruiker kan de gebruiker reviews/ratings geven aan bedrijven, locaties en evenementen. Dit dient naar waarheidsgetrouw te gebeuren, het expres ondermijnen van een locatie of onderneming zonder goede gronde kan leiden tot een permanente verbanning van de website.

Het is verboden om het Platform te gebruiken voor handelingen die in strijd zijn met de Nederlandse of andere toepasselijke wet- en regelgeving. Hieronder valt onder meer het opslaan of verspreiden via het Platform van al hetgeen jij plaatst (hierna te noemen: de “ Content ”) zoals reacties die smadelijk, lasterlijk of racistisch is. Daarnaast is het verboden om:

  • Onfatsoenlijk taalgebruik te gebruiken;
  • Content te plaatsen welke niet relevant is op een dergelijke locatie (offtopic/spam);
  • Content te verspreiden die pornografisch of erotisch van aard is (ook al is deze op zich legaal);
  • Content te verspreiden in strijd met auteursrechten, Eindhovens Rondje doet afstand van enige content geplaatst door derden welke in strijd is met de auteursrechten van een externe bron;
  • Informatie plaatsen welke schadelijk is voor het imago van Eindhovens Rondje.

Indien Eindhovens Rondje constateert dat je bovengenoemde voorwaarden overtreedt, of een klacht hierover ontvangt, mag Eindhovens Rondje zelf ingrijpen om de overtreding te beëindigen. Eindhovens Rondje is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten. Voorts is Eindhovens Rondje gerechtigd om jouw naam, adres, IP-adres en andere identificerende gegevens af te geven aan een derde die klaagt dat jij inbreuk maakt op diens rechten of deze gebruiksvoorwaarden, mits de juistheid van die klacht in redelijkheid voldoende aannemelijk is, er geen andere wijze is om aan deze gegevens te komen en de derde een duidelijk belang heeft bij afgifte van de gegevens. Het staat Eindhovens Rondje vrij de schade als gevolg van overtredingen van deze gedragsregels op jouw persoon te verhalen. Men waart Eindhovens Rondje vrij van alle claims van derden in verband met door jou geplaatste Content.

Eindhovens Rondje zal zich te allen tijde inspannen om het Platform beschikbaar te laten zijn voor iedereen maar garandeert geen ononderbroken beschikbaarheid. Eindhovens Rondje behoudt zich het recht voor om het Platform op elk moment te onderhouden. Dit kan mogelijk leiden tot het beperken van de beschikbaarheid van het Platform. Zo mogelijk zal onderhoud van te voren worden aangekondigd.

Gebruikers van het Platform kunnen zich wenden tot Eindhovens Rondje via info@eindhovensrondje.nl wanneer zij ongewenste content of ongewenst gedrag detecteren. Communicatie hierover dient niet over de open kanalen te geschieden van bijvoorbeeld social media. Eindhovens Rondje zal uit eigen beweging een oordeel vellen over de content zoals gedetecteerd.

De overeenkomst van de gebruiker loopt vanaf het moment dat de gebruiker een account creëert op het Platform tot dat hij of zij deze opzegt. Het opzeggen of het creëren van een account kan op elk moment. Eindhovens Rondje kan een inactief account na een nader te bepalen periode eigenhandig beëindigen zonder de gebruiker daarover te informeren.

Alle voorgenoemde gebruiksvoorwaarden mogen op elk moment worden gewijzigd door Eindhovens Rondje. Gebruikers mogen te allen tijden hun account opheffen als zij zich niet in de gewijzigde voorwaarden kunnen vinden.

Copyright

Het Platform is eigendom van Eindhovens Rondje. Op alle content die via het Platform te raadplegen is, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, geluids- en beeldmateriaal, afbeeldingen, software, vormgeving, merken, logo’s, enige andere informatie en databanken rusten intellectuele eigendomsrechten welke aan Eindhovens Rondje toebehoren. Eindhovens Rondje is rechthebbende ten aanzien van alle op het Platform aangeboden informatie (waaronder auteursrechten, domeinnamen, merkrechten, octrooien of andere intellectuele eigendomsrechten). Je mag deze content uitsluitend gebruiken om van de website en de daarop aangeboden diensten gebruik te maken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Eindhovens Rondje mag je de content niet voor andere doeleinden aanwenden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken van de content dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden, tenzij zulks dwingend rechtelijk is toegestaan.